Bharat
पाणी, घनकचरा, शौचालयविषयक तक्रारींमध्ये वाढ;प्रजा फाऊंडेशनमार्फत मागील दहा वर्षांच्या तक्रारींचा आढावा
गेल्या १० िषाांमध्ये शहरातील पाणी आवण घनकचरा व्यिस्थापन विषयक तक्रारीचीं े प्रमाण सात टक्क्ाींिरून १२ टक्क्ाींिर गेले आहे. म ींबईतील शौचालय आवण कीटक वनयींत्रणाविषयीच्या तक्रारीमीं ध्ये सिाफविक िाढ झाल्याचे प्रजा फाऊीं डेशनच्या अहिालातून वनदशफनास आले आहे.पावलके च्या मध्यिती तक्रार वनिारण यींत्रणेमध्ये (सीसीआरएस) २०१२ ते २०२१ या दहा िषाांच्या काळात आलेल्या तक्रारीचीं े प्रजा फाऊीं डेशनने विश्लेषण के ले असून त्याचा अहिाल ग रुिारी जाहीर करण्यात आला