દિવ્ય ભાસ્કર
૨૦૨૦માં સેશન્સ કોર્ટમાં ગંભીર ગુનાના 85% આરોપી નિર્દોષ છૂટ્યા

ગંભીર ગુનાનાં છેલ્લાં 5 વર્ષના યુકાદા કે વિથડ્રોઅલ્સ (૨૫૫૦ કેસ) ની સરેરાશ સંખ્યા અને તે પછી ટ્રાયલ માટે કોઈ પણ વધુ કેસ નથી એવું ધારવામાં આવે તો 2020ના રોજ બાકી બધા કેસનો સંપૂર્ણ યુકાદો આવતાં 30 વર્ષ લાગશે.