Navarashtra
Praja Foundation २०२० वर्षात Deaths In Mumbai १२ टक्क्यांनीवाढले; प्रजाफाऊंडेशनच्याआरोग्यअहवालाची माहिती
प्रजाफाऊंडेशनकडून मुंबईतीलआरोग्याचापरिस्थितीअहवाल(Health Situation Report in Mumbai) मंगळवारीजाहीर करण्यात आला.